MC

Memo from the Board

Notifications bar


Beste Leden,
 
De bar
 
Zoals u weet hebben wij de bar nu in eigen beheer. Het heeft even wat tijd gekost om nieuwe afspraken met de leveranciers te maken en een krediet faciliteit te krijgen maar uiteindelijk is het met de meeste van de leveranciers gelukt. U kunt nu weer simpele snacks bestellen en wij hebben alle drank in voorraad. Toch verwachten wij door deze nieuwe opzet wat gewenning en opstart problemen en verzoeken u daarom om een beetje geduld en begrip.
 
Door de gewijzigde omstandigheden hebben wij nu dinsdag tot en met zondag 1 vaste kracht achter de bar en worden er voor de piekuren een of twee extra krachten ingehuurd. Toch kan het voorkomen dat met name in de piekuren de service niet optimaal is door de grote vraag en hoeveelheid aan bestellingen. 
 
Wij zijn daarom ook zeer verheugd dat er al een paar leden zich aangemeld hebben om te helpen tijdens de piekuren en er kan nu ook weer geserveerd worden op de terrassen. Mocht u ook geïnteresseerd zijn om te helpen dan kunt u zich opgeven bij Jean Paul Bouwense (jpbouw@me.com.) Hij zal de details met u doornemen en u kunnen indelen in het schema.
 
Koffie en drank automaat
 
Dankzij de snelle service van Candy Box kunt u nu met gepast geld uw eigen drank, koffie of snacks kopen via een van de automaten in de gang naar de toiletten. Dit is vooral handig voor de dag en de uren dat de bar gesloten is. 
 
Het access card systeem
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de afgelopen dagen uw card het niet meer doet bij sommige van de card readers bij de Locker rooms en de Bag storage. Door een stroomuitval van de CRU moest het access systeem weer opgestart worden met als consequentie dat sommige cards het niet meer doen. Indien dat het  geval is verzoeken wij u zich te melden bij de administratie voor een nieuwe card. Let wel, de openingstijden van de admin zijn op werkdagen van 8:00 tot 14:00. Onze excuses voor dit ongemak maar het kan niet anders.
 
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.
 
Met vriendelijke groet,
 
namens het bestuur,
Marten O'Niel
Voorzitter
 
 
Dear Members,
 
The bar
 
As you know we now manage the bar. It took some time to make new agreements with the suppliers and to get a credit facility, but in the end  we succeeded to make agreements with most of them. You can now order simple snacks again and we have all drinks in stock. Nevertheless, we expect some getting used to and start-up problems due to this new setup and therefore we request a little patience and understanding.
 
Due to the changed circumstances, we now have 1 permanent employee behind the bar from Tuesday to Sunday and one or two extra employees are hired to help during  peak hours. However, it is possible that the service is not optimal, especially during peak hours, due to the high demand and the accumulation of orders.
 
We are therefore very pleased that a few members have already registered to help during peak hours and we are glad to announce that we can also serve on the terraces again.If you are also interested in helping, please register with Jean Paul Bouwense( jpbouw@me.com). He will go through the details with you and add you in the schedule.
 
Coffee and softdrinks machine
 
Thanks to Candy Box's fast service, you can now buy your own drinks, coffee or snacks with appropriate money from one of the vending machines in the hallway to the restrooms.This is especially useful for the day and hours that the bar is closed.
 
The access card system
 
You will have noticed that in recent days your card has stopped working with some of the card readers at the Locker rooms and Bag storage. Due to a power failure of the CRU, the access system had to be restarted, with the consequence that some cards no longer work.In that case we request you to report this to the administration to get a new card. Please take note that the admin's opening hours are on business days from 08:00 to 14:00. We apologize for this inconvenience, but there is no other option.
 
If you have any questions, please let us know.
 
Sincerely, 

on behalf of the Board,
Marten O'Niel
President