MC

Notification from the Board

Current Electricity Situation


Beste leden,
 
Zoals jullie wellicht weten heeft de Isla de levering van water en elektra opgezegd per 1 november 2019. Omdat deze mededeling pas in de laatste week van oktober aan ons is aangeboden en voor ontvangst is afgetekend, hebben wij de Isla schriftelijk gemeld dat de opzegperiode onacceptabel en niet realistisch is en hebben wij om uitstel gevraagd tot eind december. Echter door de technische storing van afgelopen maandag bij de Isla is ook uitstel geen optie meer omdat zij nu sowieso niet meer in staat zijn om te leveren. Wij zijn daardoor gedwongen om een noodoplossing te zoeken en hebben die gevonden in de vorm van het huren van een aggregaat die voldoende capaciteit kan leveren om ook onze 380 volt waterpompen te kunnen laten werken. Wij hebben met de hulp van ons bestuurslid, de heer Hubert Mariana de koppeling van het aggregaat en onze elektrakast binnen 2 dagen kunnen realiseren. Dit is een tijdelijke oplossing om ons in staat te stellen een permanente aansluiting te maken met het Aqualectra netwerk.  
 
Uiteraard zijn wij pro actief geweest en hebben wij al ruim 1 maand geleden een vergadering gehad met de technische dienst en de managers van Aqualectra voor een directe aansluiting op hun netwerk. De status van dit gesprek is dat de Aqualectra er alles aan doet om de aansluiting zo spoedig mogelijk te realiseren door enkele technische voorzieningen te treffen die de aansluiting mogelijk zal maken. 

U zult ook gemerkt hebben dat wij van de weg naar binnen al begonnen zijn om sleuven te graven voor de aanleg van een elektrische kabel van onze distributiekast naar de transformator die door Aqualectra buiten ons terrein zal worden geplaatst. Wij hopen dan ook dat de aansluiting nog voor het einde van de maand gerealiseerd zal zijn. Voor zover onze update, wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
 
Met vriendelijke groet,
namens de Board, 

Marten O'Niel
President

Dear members,

As you may know, the Isla Refinery has canceled the supply of water and electricity as of November 1, 2019. Because we were officially informed the last week of October, we notified the Refinery in writing that the cancellation period is unacceptable and unrealistic and we asked for a delay until the end of December. However, as a result of the technical failure of the BOO plant last Monday, delay is no longer an option because they are no longer able to deliver power anyway. We were therefore forced to look for an emergency solution and found it in the form of renting a generator that can deliver sufficient capacity to also operate our 380-volt water pumps. With the help of our board member, Hubert Mariana, we were able to link the generator with our electrical cabinet within 2 days. This, however, is a temporary solution to enable us to make a permanent connection with the Aqualectra network.
 
Of course we have been proactive and already had a meeting over a month ago with the technical department and the managers of Aqualectra for a direct connection to their network. The status of this conversation is that Aqualectra is doing everything it can to make the connection as soon as possible.
 
You will also have noticed that we already have dug trenches from the road inwards for the installation of an electrical cable from our distribution cabinet to the transformer that Aqualectra will place outside our premises. We therefore hope that the connection will be realized before the end of the month. As far as our update, we will keep you informed of developments.

On behalf of the Board
Marten O'Niel 
President