MC

Q&A from the Board regarding Course closed

March 21, 2020Beste leden,
 
De afgelopen dagen hebben wij van verschillende leden vragen gehad over en met betrekking tot het sluiten van de baan. Hieronder een opsomming van de vragen en onze antwoorden daarop.
 
Waarom zijn de banen van Blue Bay en Old Quarry wel open en onze golfbaan niet?
De reden waarom wij de beslissing genomen hebben om de baan te sluiten is omdat wij daar uitdrukkelijke instructies voor gekregen hebben van de persvoorlichter van de overheid. De overheid wil met deze maatregel bereiken dat zoveel als mogelijk mensen thuis blijven om te voorkomen dat het virus zich kan verspreiden. Daarnaast is het zo dat wij als vereniging ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen en ons solidair tonen met ander sportverenigingen en onze overheid. Dat Blue Bay en Old Quarry andere belangen in overweging nemen is natuurlijk hun goed recht. Wij als bestuur van de Curaçao Golf & Squash Club denken de juiste beslissing te hebben genomen.
 
Wordt de contributie opgeschort zolang de golfbaan gesloten is?
Het simpele antwoord op deze vraag is, nee. U zult begrijpen dat alle vaste kosten gewoon doorbetaald moeten worden zoals die voor het baanpersoneel. Het is juist in deze periode dat wij als vereniging en met elkaar de continuïteit van onze vereniging moeten waarborgen door solidair te zijn en te zorgen dat de baan en ons clubhuis in goede staat blijft. Zo ook de financiën. Wij verzoeken u dan ook om zoals gebruikelijk en tijdig de maandelijkse contributie en bar consumptie van de afgelopen maand(en) te blijven betalen.
 
Wij zijn  als golfclub natuurlijk niet de enige die met dit dilemma zitten. Op ons Facebook hebben wij een tweetal artikelen geplaats die de positie van golfverenigingen in Nederland en België beschrijven met betrekking tot het sluiten van golfbanen als maatregel ter bestrijding van het Coronavirus.
 
Rest ons u allen en uw dierbaren veel voorspoed te wensen, dat u allen gespaard moge zijn van de besmetting van het virus en wij op korte termijn elkaar weer kunnen ontmoeten op onze mooie club en op de baan. 
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
 
Marten O’Niel, Voorzitter
 
Dear members,
 
In recent days we have received questions from various members about and regarding the closing of the course. Below is a summary of the questions and our answers to them.
 
Why are the Blue Bay and Old Quarry open and our golf course not?
The reason we made the decision to close the course is because we have received specific instructions from the Government’s press officer. With this measure, the government wants to ensure that as many people as possible stay at home to prevent the virus from spreading. In addition, we as an association must also take our social responsibility and show solidarity with other sports associations and our Government. That Blue Bay and Old Quarry consider other interests is of course their right. We as the Board of the Curaçao Golf & Squash Club think we have made the right decision.
 
Is the contribution suspended as long as the golf course is closed?
The simple answer to this question is, no. You will understand that all fixed costs simply need to be paid like those for the course personnel. It is precisely during this period that we as an association and together must guarantee the continuity of our association by showing solidarity and ensuring that the course and our clubhouse remain in good condition. This also applies to finances. We therefore request that you continue to pay the monthly contribution and bar consumption of the past month (s) as usual and on time.
 
As a golf club, we are of course not the only ones with this dilemma. On our Facebook we have posted two articles describing the position of golf clubs in the Netherlands and Belgium with regard to closing golf courses as a measure to combat the Corona virus.
 
We remain wishing you and your loved ones a lot of prosperity, that you may all be spared from the contamination of the virus and that we can meet again in the near future at our beautiful club and on the course.
 
Kind regards,
On behalf of the Board
 
Marten O’Niel, President